• Rychlý kontakt:
 • +420 777 646 438
 • Hodonín, Národní třída 300/24

Právní služby

Vykonávám generální praxi se zaměřením na trestní a občanské právo:

 • zajištění kompletních právních služeb, tedy sepisování listin, zpracovávání právních rozborů, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žalob a řádných a mimořádných opravných prostředků
 • zastupování v řízeních před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu
 • zastupování v řízení před orgány státní správy a územní samosprávy

V jednotlivých oblastech práva poskytuji nejen tyto následující služby

Občanské právo:

 • sepisování smluv dle občanského zákoníku či smluv neupravených občanským zákoníkem (inominátní) a smluv dle dalších právních předpisů
 • převody nemovitostí
 • rozvody a zastupování v řízení
 • manželské majetkové právo - dohody a žaloby o vypořádání společného jmění manželů
 • rodinné právo - úprava výchovy a výživy, osvojení, náhradní péče o dítě, určení otcovství, vymáhání výživného
 • osobnostní práva - ochrana života, zdraví, důstojnosti, vážnosti a cti
 • výkon rozhodnutí a exekuce - zastupování oprávněných i povinných, exekuční návrhy, vylučovací žaloby a další
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • problematika spoluvlastnictví - bytové, nemovité věci
 • spolky
 • dědické právo - závěti a jiné pořízení pro případ smrti, vydědění, zastupování v řízení
 • problematika bezdůvodného obohacení
 • náhrada škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • náhrada škody při ublížení na zdraví a při usmrcení – náhrada vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění, za ztrátu na výdělku, při invaliditě ztráta na důchodu, odškodnění pozůstalých

Obchodní právo:

 • právo obchodních společností a družstev (obchodních korporací)
 • zakládání a změny obchodních korporací převody nemovitostí
 • převody obchodních podílů
 • obchodní závazkové vztahy
 • příprava a posuzování obchodních smluv a dohod dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 • vymáhání pohledávek věřitelů
 • zastupování společníků v záležitostech korporace
 • zastupování obchodních korporací
 • směnečné spory, vyhotovování směnek a jejich převody
 • zastupování v rozhodčím řízení

Správní a přestupkové právo:

 • zastupování fyzických a právnických osob ve správním a přestupkovém řízení
 • dopravní nehody
 • zastupování ve správním soudnictví (žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, kasační stížnosti)

Pracovní právo:

 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, např. ve sporech o náhradu škody, o neplatné rozvázání pracovního poměru
 • pracovní smlouvy a dohody dle zákoníku práce

Trestní právo:

 • obhajoba fyzických a právnických osob
 • zastupování odsouzených ve vykonávacím řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatňování nároků na náhradu škody
 • zastupování zúčastněných osob v trestním řízení
 • sepisy trestních oznámení

Insolvenční právo:

 • návrhy na zahájení insolvenčního řízení
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
 • incidenční spory